1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2)พ.ศ.2545
4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉ 2) พ.ศ. 2553
8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ 3 )พ.ศ. 2553
9. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ( ฉ 2 ) พ.ศ. 2561
12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 2560 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
13. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 8 พ.ศ. 2553
14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2554
15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557
16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
18. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
20. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
21. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
22. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
23. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา