การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


1. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

2. คู่มือและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนร่วม