- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3