ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงาน(Term of Reference:TOT)

รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานระบบปฎิบัติการ
(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีสารเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา -อุปกรณ์สำหรับห้องนาฎศิลป์-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา -อุปกรณ์ทักษะงานเกษตร-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์

ครุภัณฑ์ดนตรีสากล

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อุปกรณ์วิชางานเกษตร

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)