วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 น.   การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ พร้อมด้วย นางแพรวพรรณ แก้วยม นายวีรพล ธิกะ ผอ.รร.บ้านเข็กน้อย และ นางพรธิตา ฤทธิ์รอด ผอ.รร.บ้านหินกลิ้ง (วันที่ 2)  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่