วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 น.   อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายสำราญ บุตรอามาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ ร.ท.มนตรี หนูทอง นิติกรปฏิบัติการ (วันที่ 3)  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  
08.00 น.   อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ 3)  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  นายสำราญ บุตรอามาตย์