วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30 น.   เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองและการปฏิบัติตามคำพิพากษา"  โรงแรม เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
08.30   ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ที่ รร.อุตรดิตถ์ รร.พิษณุโลกพิทยาคม รร.กำแพงเพชรพิทยาคม และรร.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางกรองแก้ว อินแนน นายจิรพงษ์ รักษาบุญ นางดวงดาว ยศสุนทร น.ส.รินรดา ธนวังศรี และนายสุชาติ บุญณรงค์  รร.อุตรดิตถ์ รร.พิษณุโลกพิทยาคม รร.กำแพงเพชรพิทยาคม และ รร.นครสวรรค์  นายอนันต์ นามทองต้น