วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ที่ รร.อุตรดิตถ์ รร.พิษณุโลกพิทยาคม รร.กำแพงเพชรพิทยาคม และรร.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางกรองแก้ว อินแนน นายจิรพงษ์ รักษาบุญ นางดวงดาว ยศสุนทร น.ส.รินรดา ธนวังศรี และนายสุชาติ บุญณรงค์ (วันที่ 2)  รร.อุตรดิตถ์ รร.พิษณุโลกพิทยาคม รร.กำแพงเพชรพิทยาคม และ รร.นครสวรรค์  นายอนันต์ นามทองต้น
08.00 น.   ไปนิเทศโรงเรียนในสังกัด อำเภอเขาค้อ พร้อมด้วย นางศิวากร คำสนิท  โรงเรียนในสังกัด อำเภอเขาค้อ  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์