วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
11.00 น.   ไปประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ (วันที่ 3)  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
12.00 น.   ประชุมการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์