วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
12.00 น.   ประชุมการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (วันที่ 2)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
09.00 น.   ประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นายอนันต์ นามทองต้น