วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30 น.   ประธานการประชุมกลั่นกรองความต้องการสาขาวิชาเอก  ห้องประชุมแจมโบรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นายสำราญ บุตรอามาตย์