1. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
2. การมีส่วนร่วมด้านการดำเนินการ
3. การมีส่วนร่วมด้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. การมีส่วนร่วมด้านติดตามและประเมินผล
5. การมีส่วนร่วมด้านบริหารงานบุคคล