ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มีการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตาม
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำนักงานเขตสุจริต)
ดังกิจกรรมต่อไปนี้

การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องก้นและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

การดำเนินการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน

จัดอบรมให้ความรู้ กฎหมาย ระเบียบวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพและสอดแทรกความรู้ด้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน


การประกาศเจตจำนงเขตสุจริต


สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พุธเช้ารวมพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 "เสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม ความโปร่งใสไม่การต่อการทุจริต

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมชับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา)