มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใการดำเนินงานการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใการดำเนินงานประเมิน
ผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา