รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รายไตรมาส)

>>> คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ไตรมาส


----------การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1)

----------การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 และ 2 (ต.ค. 61-มี.ค. 62)

----------รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 และ 2 (ต.ค. 61-มี.ค. 62)