วันที่   5   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองข้อมูลวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  10  นางสาวกฤติยา อุดพ้วย