วันที่   18   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  10  นางอมรรัตน์ ศรีทอง
ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564  12  นางอมรรัตน์ ศรีทอง