วันที่   19   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-12.00   - ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม ว 845  5  นางเนตรนภา สีอ่อน
ห้องประชุมแจมโบรี 13.00-16.30   - ประชุมการเงิน  10  นางสุกัญญา ชุมวงศ์