วันที่   26   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแจมโบรี 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการบริหารอัตรากำลังง  12  นางแพรวพรรณ พันธ์เงิน
อาคารใต้ร่มพระบารมี 13.00-16.30   - ซักซ้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านดงขวาง  5  นางเนตรนภา สีอ่อน
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-12.00   - ประชุมประเมิน 38 ค.(2)  4  นางแพรวพรรณ พันธ์เงิน