วันที่   24   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - จัดทำ VTR รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลท่าน ผอ.นิยม โพธิ์งาม  7  นางกชนันท์ โนรินทร์