วันที่   25   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-12.00   - คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  5  นางพจรินทร์ จันทึง