วันที่   29   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - จัดเตรียมเอกสารการสอบ O-NET  7  นางวราภรณ์ ใบภักดี