วันที่   27   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน รายการคุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฺการศึกษา ปี 2565  30  นางนันทนา ริจนา