วันที่   31   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-12.00   - พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  20  นางกชนันท์ โนรินทร์
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านดงขวาง  4  นางเนตรนภา สีอ่อน