วันที่   12   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - ประชุมการดำเนินงานรับรางวัลของบุคลากรในสังกัด  15  นางพจรินทร์ จันทึง