วันที่   14   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)  5  นายภูมิ มานะ