วันที่   17   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-12.00   - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา  30  น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนหล่มสัก  6  นางเนตรนภา สีอ่อน