วันที่   21   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - อบรมการเพื่อการสอน หลักสุตร "อุ่นใจไซเบอร์" (Train the Trainer)  1  นางสาวรัตนา จันทร์สิน
ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ขอเชิญประชุม eMENSCR  20  นางสาวจิรประภา เกิดชา